Już w maju wchodzi w życie RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. To dla nas wyjątkowa okazja, aby przy okazji wewnętrznej kontroli naszych systemów bezpieczeństwa w szczególny sposób zadbać o Twoją prywatność, jednocześnie zapewniając Ci indywidualny dostęp do naszych zasobów i aktualizacji dotyczących podejmowanych przez nas inicjatyw. Dlatego mamy do Ciebie prośbę:
Zaktualizuj swoje dane

Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa

SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy) z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Zimowa 5/1, 05-500 Nowa Iwiczna, NIP: 7321925395, numer REGON: 100472782, tel.: 607-868-961, e-mail: kontakt@manufakturakawy.com.

SAMUM Piotr Grzywacz przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
 4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy)

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 2. 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy),
 3. 3. w celu wykonania umowy zawartej z SAMUM Piotr Grzywacz na Państwa (Manufaktura Kawy) rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 4. 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy), np. wystawienia faktury lub rachunku,
 5. 5. w celu założenia i administrowania Państwa konta zintegrowanego z systemami informatycznymi/serwisami internetowymi Manufaktura Kawy,
 6. 6. w celach marketingowych produktów i usług Manufaktura Kawy,
 7. 7. jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane:
 8. a) w celu marketingu produktów i usług Manufaktury Kawy,
 9. b) w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste).

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy i/lub usługi z SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy), podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy, wykonania usługi. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, usługi. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta, a usługa wykonana. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy) w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy) jest legalne.

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 607-868-961 lub e-mailowo pod adresem kontakt@manufakturakawy.com.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy z SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy),
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy) (np. wystawienie faktury),
 3. prawnie uzasadniony interes SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy) (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy) na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
 4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy) współpracuje („Partnerzy Manufaktura Kawy”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom Manufaktura Kawy, na których Państwo się zgodzą.

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Mają Państwo prawo do żądania od SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy) mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy) lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy) i jakie mogą być podnoszone wobec SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy) .

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy) na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy), ul. zimowa 5/1, 05-500 Nowa Iwiczna, NIP: 7321925395.

Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych produktów i usług SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy) (wysyłka broszur drukowanych, wysyłka e-maili, kontakt telefoniczny) oraz w celach określonych w poszczególnych zgodach, które Państwo wyrazili.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy) w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy) jest legalne. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług SAMUM Piotr Grzywacz (Manufaktura Kawy) mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 607-868-961 lub e-mailowo pod adresem kontakt@manufakturakawy.com